طراحی شده توسط شرکت بصیر اندیشان بینا تدبیر
سامانه کنترل تجهیزات (ECS) Equipment Control System